Regnskogens egen Rock festival

Ett underbart möte idag på Brasilianska ambassaden i Stockholm.

Ett underbart möte idag på Brasilianska ambassaden i Stockholm.
Ett underbart möte idag på Brasilianska ambassaden i Stockholm.


Rainforest Rock Festival är vår vision i Amazonas 2025.

Bengt Carlsson & Magnus Rosén

Vår video från Amazonas regnskogar som vi spelade in i november 2023.
https://youtu.be/mX2iSTt39NM?si=B8VPmEkIymt52_Bw

Livet är fullt av möjligheter och nyckeln är nog den stora lusten för livet. .

Make the world a better place
Love, p.e.a.c.e & Understanding
Questions give knowledge
Free s.p.e.e.c.h gives a F.r.e.e World.

Magnus Rosen – Ambassador for Green Cross
P.e.a.c.e on Mother Earth
Green-Cross www.green-cross.se

Regnskogar är tropiska skogar med ett särskilt klimat och biologisk mångfald. Dessa skogar täcker bara en liten del av jordens yta men innehåller en stor andel av jordens växt- och djurarter. Här är några viktiga punkter att känna till om regnskogar:

 1. Klimat: Regnskogar har ett fuktigt och tropiskt klimat med höga temperaturer och riklig nederbörd året runt. Genomsnittstemperaturen är vanligtvis mellan 20-25°C och nederbörden kan överstiga 2000 mm per år.
 2. Biologisk mångfald: Regnskogar är kända för sin enorma biologiska mångfald med ett otroligt antal växt- och djurarter. Dessa skogar huserar en mängd olika arter, inklusive många som är unika för regnskogens ekosystem.
 3. Växtlighet: Regnskogar är täta och frodiga med ett lager av stora träd, örtartade växter, lianer och epifyter. Trädens bladverk är vanligtvis täta och skapar ett tätt bladskikt som kallas ”kronskiktet”.
 4. Ekosystemtjänster: Regnskogar erbjuder en mängd olika ekosystemtjänster som är avgörande för både lokalbefolkningens välbefinnande och det globala ekosystemet. Dessa inkluderar kolsänkor, reglering av vattenflöden, skydd mot erosion, medicinska resurser och biologisk mångfald.
 5. Hot: Trots deras betydelse är regnskogar hotade av avskogning, olagligt skogsbruk, gruvdrift, jordbruksutveckling och klimatförändringar. Förlusten av regnskogar har allvarliga konsekvenser för planetens biologiska mångfald, klimat och mänskligt välbefinnande.

Att bevara och skydda regnskogar är avgörande för att bevara jordens biologiska mångfald och upprätthålla en balanserad planetär ekologi. Det finns många insatser och projekt över hela världen som syftar till att bevara regnskogar genom hållbart skogsbruk, skyddade områden och internationellt samarbete.

Att rädda regnskogar kräver ett mångfacetterat tillvägagångssätt som innefattar politiska åtgärder, samhällsengagemang, internationellt samarbete och hållbara ekonomiska modeller. Här är några viktiga strategier för att rädda regnskogar:

 1. Skydd av naturskyddsområden: Etablering av naturskyddsområden och skyddade områden är avgörande för att bevara regnskogar och dess biologiska mångfald. Detta kan inkludera nationalparker, biosfärreservat och urskogar som är undantagna från exploatering.
 2. Hållbart skogsbruk: Främjande av hållbara skogsbruksmetoder som inte skadar skogens långsiktiga hälsa och biologiska mångfald är viktigt. Detta kan innefatta certifieringssystem för hållbart skogsbruk och stöd till lokala samhällen för att utveckla och genomföra sådana metoder.
 3. Bekämpning av avskogning: Minska avskogning genom att bekämpa olaglig avverkning, odlingsutvidgning, gruvdrift och annan exploatering av regnskogar. Detta kan göras genom lagstiftning, övervakning och genomförande av skogsbrukslagar och internationella överenskommelser.
 4. Skydd av urfolk och lokala samhällens rättigheter: Skydda rättigheterna för urfolk och lokala samhällen som är beroende av regnskogar för sin överlevnad och kulturella identitet. Deras deltagande i förvaltningen och skyddet av regnskogarna är avgörande för deras långsiktiga bevarande.
 5. Internationellt samarbete: Främja internationellt samarbete och partnerskap för att adressera globala utmaningar som klimatförändringar och avskogning. Detta kan inkludera finansiellt stöd till utvecklingsländer för att bevara sina skogar och möjligheter för internationellt samarbete för att bekämpa avskogning.
 6. Konsumtionsbeteende: Genom att minska efterfrågan på produkter som bidrar till avskogning, såsom palmolja, kött och soja, kan individer bidra till att minska trycket på regnskogar. Medveten konsumtion och stöd för hållbara produkter och företag är viktigt.

Genom att använda en kombination av dessa strategier och genom ett engagerat samarbete på lokal, nationell och global nivå kan regnskogar räddas och deras biologiska mångfald och ekosystemtjänster bevaras för framtida generationer.

aktier nybörjare

köpa spel

billigt snus